Zasady
Niniejsza umowa została sporządzona w języku polskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą umową w języku polskim a jej przekładem na angielski obowiązuje wersja w języku polskim. Data ostatniej aktualizacji: 20 lipca 2016 r.

Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków

Niniejsze oświadczenie dotyczące praw i obowiązków stanowi regulamin, który określa stosunki pomiędzy serwisem a użytkownikami oraz wszystkimi innymi osobami korzystającymi z serwisu My-Neighbours, a także reguluje kwestie związane z markami, produktami i usługami My-Neighbours, zwanymi dalej “Usługami”. Korzystając z Usług My-Neighbours lub uzyskując dostęp do nich, użytkownik akceptuje niniejsze Oświadczenie wraz z ewentualnymi zmianami, zgodnie zapisami Rozdziału 8.

1. Prywatność

Prywatność użytkowników jest dla nas priorytetem, dlatego wszelkie gromadzenie danych podanych przy rejestracji ma na celu tylko i wyłącznie prawidłowe działanie serwisu.

2. Udostępnianie treści i danych użytkowników

Użytkownik jest właścicielem wszystkich materiałów i informacji podanych i publikowanych przez siebie w serwisie i może określać sposób ich udostępniania poprzez odpowiednie użytkowanie serwisu.

3. Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby serwis My-Neighbours był bezpieczny, ale nie możemy udzielić takiej gwarancji. Aby dbać o bezpieczeństwo serwisu, potrzebujemy pomocy użytkowników, w tym przestrzegania przez niech następujących postanowień:

1. Zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu) w serwisie My-Neighbours.
2. Zabronione jest zbieranie treści i danych użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do serwisu My-Neighbours z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania naszego zezwolenia.
3. Zabronione jest prowadzenie w serwisie My-Neighbours nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych.
4. Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.
5. Zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.
6. Niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych użytkowników.
7. Niedozwolone jest publikowanie treści, które: promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają nagość, a także drastyczną i nieuzasadnioną przemoc.
8. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu My-Neighbours do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych.
9. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd serwisu My-Neighbours, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje serwisu My-Neighbours.
10. Zabronione jest ułatwianie naruszania niniejszego Oświadczenia i naszych zasad, a także podżeganie do takiego postępowania.

4. Rejestracja i bezpieczeństwo konta

Poniżej znajdują się zobowiązania przyjęte przez użytkownika wobec serwisu My-Neighbours, które dotyczą rejestracji oraz troski o bezpieczeństwo konta:
1. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych na My-Neighbours i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.
2. Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste.
3. W przypadku zablokowania konta użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez naszego zezwolenia.
4. Zabronione jest wykorzystywanie My-Neighbours do celów komercyjnych.
5. Zabronione jest korzystanie z My-Neighbours przez osoby poniżej 13. roku życia.
6. Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych.
7. Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta.
8. Zabronione jest przekazywanie swojego konta innej osobie bez wcześniejszego uzyskania naszego pisemnego zezwolenia.
9. W przypadku wybrania przez użytkownika nazwy użytkownika lub podobnego identyfikatora dla konta lub strony rezerwujemy sobie prawo do usunięcia lub odebrania go w razie potrzeby (np. jeżeli właściciel znaku towarowego złoży skargę na nazwę użytkownika niezwiązaną z jego faktycznym imieniem/nazwiskiem).

5. Ochrona praw innych osób

Szanujemy prawa innych osób i tego samego oczekujemy od naszych użytkowników.
1. Zabronione jest publikowanie na My-Neighbours treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem.
2. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej na My-Neighbours przez użytkownika, jeśli uznamy, że jest ona sprzeczna z niniejszym Oświadczeniem lub naszymi zasadami.
3. Jeżeli usuniemy treści użytkownika z powodu naruszenia praw autorskich innej osoby i użytkownik uzna nasze działanie za błędne, zapewniamy możliwość odwołania się od decyzji.
4. Wielokrotne naruszanie praw własności intelektualnej innych osób może spowodować zablokowanie konta użytkownika.
5. Zabronione jest wykorzystywanie naszych praw autorskich lub znaków towarowych, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w naszych Wytycznych dotyczących wykorzystania marki lub wydanym przez nas wcześniej zezwoleniu pisemnym.
6. W przypadku gromadzenia informacji dotyczących użytkowników administrator ma obowiązek uzyskania ich zgody, a także wyraźnego poinformowania, że to on (a nie serwis My-Neighbours) zbiera ich dane, oraz opublikowania zasad ochrony prywatności zawierających informacje na temat zbieranych danych oraz sposobu ich wykorzystania.
7. Zabronione jest publikowanie na My-Neighbours dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji o charakterze finansowym.

6. Telefony komórkowe i inne urządzenia przenośne

1. W chwili obecnej świadczymy usługi dla posiadaczy telefonów komórkowych bezpłatnie, ale należy pamiętać, że są one obciążone standardowymi stawkami i opłatami operatora, takimi jak opłata za przesyłanie danych.
2. Użytkownik wyraża zgodę na umożliwienie innym osobom synchronizowania (także za pośrednictwem aplikacji) urządzeń z wszelkimi danymi, do których te osoby mają dostęp na My-Neighbours, i przyznaje im wszelkie potrzebne do tego prawa.

7. Szczególne postanowienia dotyczące oprogramowania

1. W przypadku pobrania lub korzystania z naszego oprogramowania, np. samodzielnego programu, aplikacji lub wtyczki do przeglądarki, użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez oprogramowanie z naszych serwerów nowych wersji, aktualizacji i dodatkowych funkcji i instalowanie ich w celu jego usprawnienia, wzbogacenia lub rozwinięcia w inny sposób.
2. Użytkownik nie będzie modyfikował, tworzył prac pochodnych i dekompilował oprogramowania ani w żaden inny sposób nie będzie próbował wydobyć od nas kodu źródłowego, chyba że otrzyma od nas jawną zgodę w postaci licencji na oprogramowanie typu open source lub pisemnego zezwolenia.

8. Poprawki

1. O wszelkich zmianach wprowadzanych do niniejszych warunków powiadomimy użytkowników zawczasu, umożliwiając im przeczytanie i skomentowanie nowych warunków przed dalszym korzystaniem z naszych Usług.
2. W przypadku wprowadzenia zmian w zasadach lub regulaminach wspomnianych w niniejszym Oświadczeniu lub wchodzących w jego skład, powiadomienia o zmianach możemy dokonać za pośrednictwem strony My-Neighbours.
3. Dalsze korzystanie z Usług My-Neighbours po otrzymaniu powiadomienia o zmianach dotyczących naszych regulaminów i zasad jest równoznaczne z akceptacją zmienionych warunków.

9. Wypowiedzenie świadczenia usług

W przypadku naruszenia przez użytkownika litery lub ducha niniejszego Oświadczenia albo narażenia nas na ryzyko odpowiedzialności prawnej w inny sposób zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania użytkownikowi całości lub części usług serwisu My-Neighbours. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony e-mailem lub w postaci komunikatu przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta. Użytkownik również ma prawo do usunięcia swojego konta lub wyłączenia swojej aplikacji w dowolnej chwili. Wszystkie tego typu przypadki powodują wygaśnięcie postanowień niniejszego Oświadczenia.

10. Spory

1. Użytkownik jest zobowiązany do rozwiązywania wszelkich roszczeń, podstaw powództwa lub sporów (roszczenia) w stosunku do nas dotyczących niniejszego Oświadczenia lub serwisu My-Neighbours wyłącznie w polskim Sądzie. Użytkownik zgadza się podlegać jurysdykcji tego sądu w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów tego typu. Zapisy niniejszego Oświadczenia oraz wszelkie spory pomiędzy serwisem a użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego, bez względu na przepisy prawa kolizyjnego.
2. W przypadku zgłoszenia przez kogokolwiek roszczeń wobec nas w związku z działaniami, treściami lub informacjami opublikowanymi na My-Neighbours przez użytkownika, użytkownik zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się zabezpieczyć nas przed stratami wynikającymi z odszkodowań, strat i wydatków jakiegokolwiek rodzaju (w tym uzasadnionych opłat i kosztów prawnych) dotyczących takiego roszczenia. Choć ustalamy zasady dotyczące zachowania użytkowników, nie mamy kontroli nad ich działaniami na My-Neighbours i nie kierujemy nimi. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści i informacje przesyłane lub udostępniane przez użytkowników na My-Neighbours. Nie ponosimy odpowiedzialności za obraźliwe, niestosowne, obsceniczne, naruszające prawo lub budzące inne zastrzeżenia treści i informacje, które można znaleźć w serwisie My-Neighbours. Nie ponosimy odpowiedzialności za postępowanie żadnego użytkownika My-Neighbours w sieci i poza nią.
3. DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY SERWIS My-Neighbours DZIAŁAŁ PRAWIDŁOWO, BEZBŁĘDNIE I BEZPIECZNIE, ALE UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NIEGO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. UDOSTĘPNIAMY SERWIS My-Neighbours W TAKIM STANIE, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK BEZPOŚREDNIEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM DOMNIEMANEJ GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. NIE GWARANTUJEMY, ŻE SERWIS My-Neighbours ZAWSZE BĘDZIE BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW, ANI ŻE ZAWSZE BĘDZIE DZIAŁAŁ BEZ ZAKŁÓCEŃ, OPÓŹNIEŃ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI. My-Neighbours NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZYNNOŚCI, TREŚCI, INFORMACJE I DANE STRON TRZECICH. UŻYTKOWNIK ZWALNIA NAS, OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA I SZKODY JAWNE LUB UKRYTE WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ UŻYTKOWNIKA WOBEC STRON TRZECICH LUB ZWIĄZANE Z TAKIMI ROSZCZENIAMI. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZYSKÓW ANI INNE SZKODY WTÓRNE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA LUB KORZYSTANIA Z SERWISU My-Neighbours LUB ZWIĄZANE Z NIMI, NAWET JEŻELI MIELIŚMY ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA. W TAKICH PRZYPADKACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU My-Neighbours JEST OGRANICZONA W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY prawa ZAKRESIE.

11. Szczególne postanowienia dotyczące użytkowników spoza Polski

Dążymy do stworzenia globalnej społeczności, gdzie wszystkich użytkowników obowiązywać będą te same standardy, ale robimy to w poszanowaniu praw lokalnych. Poniższe postanowienia dotyczą użytkowników i osób niebędących użytkownikami, które korzystają z serwisu My-Neighbours poza terytorium Polski:
1. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie podanych danych do Polski i przetwarzanie ich w Polsce.
2. Jeżeli użytkownik znajduje się w kraju objętym embargiem przez Polskę nie ma prawa prowadzić działalności komercyjnej na My-Neighbours (takiej jak reklamy i płatności) ani obsługiwać aplikacji lub witryny na Platformie. Zabrania się korzystania z serwisu My-Neighbours osobom, które są objęte zakazem otrzymywania produktów, usług lub oprogramowania pochodzących z Polski.

12. Definicje

1. Pojęcie „My-Neighbours” lub „Usługi My-Neighbours” oznacza udostępniane przez nas funkcje i usługi, w tym (a) naszą witrynę internetową www.my-neighbours.com i wszelkie inne strony internetowe oznaczone lub współoznaczone marką My-Neighbours (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych); (b) naszą Platformę oraz (C) inne media, marki, produkty, usługi, oprogramowanie (takie jak pasek narzędzi), urządzenia i sieci, które istnieją obecnie lub zostaną wprowadzone później. My-Neighbours zastrzega sobie prawo do wskazania, według własnego uznania, swoich marek, produktów lub usług, które podlegają odrębnym warunkom, innym niż zawarte w niniejszym Oświadczeniu.
2. Pojęcie „Platforma” odnosi się do zestawu interfejsów API i usług (takich jak treści), które umożliwiają innym, w tym twórcom aplikacji i operatorom witryn internetowych, otrzymywanie danych z serwisu My-Neighbours lub przesyłanie nam danych.
3. Pojęcie „informacje” oznacza dane, zdarzenia i inne informacje na temat użytkowników, w tym czynności wykonane przez użytkowników i osoby niebędące użytkownikami, które korzystają z serwisu My-Neighbours.
4. Pojęcie „treść” oznacza wszystkie treści publikowane, wysyłane lub udostępniane przez użytkowników za pośrednictwem Usług My-Neighbours.
5. Pojęcie „dane”, „dane użytkowników” lub „dane użytkownika” odnosi się do wszelkich danych, w tym treści i informacji użytkownika, które użytkownik i inne osoby mogą uzyskać z serwisu My-Neighbours lub przesłać do serwisu My-Neighbours za pośrednictwem Platformy.
6. Pojęcie „opublikowanie” oznacza opublikowanie treści na My-Neighbours lub udostępnienie jej w inny sposób za pomocą My-Neighbours.
7. Pojęcie „korzystanie” oznacza wykorzystywanie, obsługiwanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, dystrybucję, modyfikowanie, tłumaczenie i tworzenie prac pochodnych.
8. „Aplikacja” oznacza wszelkie aplikacje lub witryny wykorzystujące Platformę lub uzyskujące do niej dostęp, a także wszystkie elementy, które otrzymują lub otrzymały od nas dane. Jeśli użytkownik nie uzyskuje już dostępu do Platformy, ale nie skasował wszystkich przechowywanych u nas danych, pojęcie aplikacji będzie obowiązywało aż do usunięcia danych.

13. Pozostałe postanowienia

1. Niniejsze oświadczenie stanowi całość umowy dotyczącej serwisu My-Neighbours pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia.
2. W przypadku uznania za nieobowiązującą jakiejkolwiek części niniejszego Oświadczenia, jego pozostała część nadal obowiązuje.
3. Niemożność wyegzekwowania niniejszego Oświadczenia nie jest uznawana za jego uchylenie.
4. Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od niniejszego Oświadczenia muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez nas.
5. Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Oświadczenia innym osobom bez naszej zgody.
6. Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Oświadczenia mogą zostać przez nas swobodnie przeniesione w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży zasobów albo czynności prawnej lub innej.
7. Żadne postanowienia niniejszego Oświadczenia nie zwalniają nas od przestrzegania przepisów prawa.
8. Niniejsze Oświadczenie nie daje żadnych praw stronom trzecim.
9. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikom.
10. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do wszelkich odpowiednich przepisów prawa podczas korzystania z serwisu My-Neighbours lub uzyskiwania dostępu do niego.
Korzystając z Usług My-Neighbours lub uzyskując dostęp do nich, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystanie przez nas treści oraz informacji do celów wymagających poprawne działanie serwisu wraz z ewentualnymi zmianami. Wyżej wymienione treści oraz informacje nie będą udostępniane podmiotom trzecim z zastrzeżeniem sytuacji wymagającej tego w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu.
Aby uzyskać dostęp do Oświadczenia dotyczącego praw i obowiązków w innym języku, należy zmienić ustawienie języka serwisu My-Neighbours, klikając flagę języka dostępną w prawym rogu większości stron. Jeżeli Oświadczenie jest niedostępne w wybranym języku, domyślnie wyświetlimy wersję w języku angielskim.